Đầu tư

Cấp phép đầu tư

Tư vấn pháp lý thủ tục cấp phép đầu tư - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin phê duyệt dự án - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng (đối với dự án phải giải phóng mặt bằng - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép xây dựng - Tư vấn, hỗ trợ nhà … Đọc Thêm

Lập dự án đầu tư

Tư vấn pháp luật Lập dự án đầu tư - Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án đầu tư - Tư vấn các hình thức và phương thức đầu tư theo Luật đầu tư (bao gồm cả hình thức Hợp đồng BCC, Hợp đồng BOT, BOT, BT…), đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) - Tư vấn các quy định của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư, dự án đầu tư và … Đọc Thêm