Doanh nghiệp

Cổ phần hóa

Tư vấn pháp lý Cổ phần hóa doanh nghiệp - Khảo sát và lập lộ trình cổ phần hóa - Lập phương án cổ phần hóa: + Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa + Đầu mối tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp + Xây dựng phương án sắp xếp và bán cổ phần hóa cho người lao động + Xây dựng cơ cấu vốn điều lệ + Lập đề án cổ phần hóa và soạn thảo điều lệ công ty cổ phần - … Đọc Thêm

Quản trị

Tư vấn pháp luật về quản trị doanh nghiệp - Tư vấn mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật - Tư vấn, hỗ trợ xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty phù hợp với quy định của pháp luật - Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống biểu mẫu, các văn bản sử dụng trong quản trị nội bộ và giao dịch kinh doanh của … Đọc Thêm

Chia tách, sát nhập

Tư vấn M&A doanh nghiệp - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán) - Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financial Due Diligence) của doanh nghiệp mục tiêu - Tư vấn các phương thức M&A doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật - Tư … Đọc Thêm

Thành lập

Tư vấn về thành lập, đăng ký doanh nghiệp, cấp phép kinh doanh - Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp - Tư vấn lựa chọn loại hình, xác định quy mô doanh nghiệp - Tư vấn cấu trúc vốn điều lệ và cơ cấu thành viên/cổ đông, hình thức vốn góp - Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế, đăng ký sử dụng con … Đọc Thêm