Tư vấn pháp luật về Thuế
- Tư vấn pháp luật về các loại thuế bắt buộc theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
- Tư vấn thủ tục thông báo mã số thuế, tài khoản ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Tư vấn trình tự, thủ tục kê khai, xác định mức thuế, mức bảo hiểm bắt buộc và miễn, giảm (nếu có) và xử lý khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nộp thuế
- Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác trong lĩnh vực thuế

Thuế