Mở công ty luật: Bỏ điều kiện cần ít nhất 02 năm hành nghề

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Ngày 08/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1319/QĐ-BTP về phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Bộ quản lý.

Theo đó, khi thành lập một số tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tư pháp được cắt giảm một số điều kiện, đơn cử như sau:

– Thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Bãi bỏ điều kiện có ít nhất 02 năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định Luật Luật sư.

=> Tạo điều kiện cho cá nhân thành lập tổ chức hành nghề.

– Thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật không cần phải có 02 năm liên tục hành nghề luật sư.

=> Để tạo điều kiện cho tổ chức.

– Thành lập văn phòng công chứng

Bỏ điều kiện thành lập Văn phòng công chứng phải tuân theo quy định của Luật Công chứng và phù hợp với Luật Quy hoạch.

=> Để phù hợp với Luật quy hoạch.

Xem thêm Quyết định 1319/QĐ-BTP tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1319-QD-BTP-2018-don-gian-hoa-dieu-kien-kinh-doanh-linh-vuc-thuoc-quan-ly-Bo-tu-phap-385601.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.