Tổng hợp các quy định về lãi suất cho vay ngắn hạn

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Từ năm 2012 đến nay, quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các khoản cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có sự thay đổi, cụ thể:

– Từ ngày 08/5/2012 là ngày Thông tư số: 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa bằng (=) lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cộng (+) 3%/năm.

– Theo Thông tư số: 08/2017/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành có hiệu lực từ ngày 11/4/2012 thì lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 12%/năm. Theo Thông tư số: 17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2012 thì lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 11%/năm.

– Từ ngày 11/6/2012 là ngày Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 08/6/2012 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 13%/năm;

– Từ ngày 24/12/2012 là ngày Thông tư số: 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 12%/năm;

– Từ ngày 26/3/2013 là ngày Thông tư số: 09/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 11%/năm;

– Từ ngày 13/5/2013 là ngày Thông tư số: 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 10%/năm;

– Từ ngày 28/6/2013 là ngày Thông tư số: 16/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 9%/năm

– Từ ngày 28/6/2013 là ngày Thông tư  số: 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì lãi suất tối đa do Ngân hàng Nhà nước quyết định. Theo Quyết định số: 499/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành có hiệu lực ngày 18/3/2014 thì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 8%. Theo Quyết định số: 2174/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 29/10/2014 thì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 7%.

– Từ ngày 15/3/2017 là ngày Thông tư số: 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành thì Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ. Theo Quyết định số: 277/QĐ-NHNN ngày 03/3/2017 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2017 thì Tổ chức tín dụng (trừ Quỹ Tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 7%/năm. Theo Quyết định số: 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành ngày 10/7/2017 thì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 6,5%.

Như vậy, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa theo từng mốc thời gian được thống kê lại như sau:

Từ ngày 08/5/2012 đến trước ngày 28/5/2012: 15%/năm.

  • Từ ngày 28/5/2012 đến trước ngày 11/6/2012: 14%/năm.
  • Từ ngày 11/6/2012 đến trước ngày 24/12/2012: 13%/năm.
  • Từ ngày 24/12/2012 đến trước ngày 26/3/2013: 12%/năm.
  • Từ ngày 26/3/2013 đến trước ngày 13/5/2012: 11%/năm.
  • Từ ngày 13/5/2013 đến trước ngày 28/6/2013: 10%/năm.
  • Từ ngày 28/6/2013 đến trước ngày 18/3/2014: 9%/năm.
  • Từ ngày 18/3/2014 đến trước ngày 29/10/2014: 8%/năm.
  • Từ ngày 29/10/2014 đến trước ngày 10/7/2017: 7%/năm.
  • Từ ngày 10/7/2017 đến nay: 6.5%/năm.

Đây là những quy định riêng về lãi suất cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

 

Nguồn: Tạp chí kiểm sát (kiemsat.vn)

Be the first to comment

Leave a Reply