Tư vấn pháp lý lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

- Tư vấn thủ tục góp vốn điều lệ của doanh nghiệp

- Tư vấn điều kiện, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ

- Tư vấn điều kiện, thủ tục và hồ sơ phát hành cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp

- Tư vấn điều kiện, hồ sơ huy động vốn của doanh nghiệp theo các phương thức khác

- Tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng, rà soát hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản giữa doanh nghiệp và ngân hàng

- Tư vấn về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp và chi trả cổ tức

- Tư vấn về xử lý, mua bán nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp

Tài chính