Quy định mới nhất về chế độ thăm gặp phạm nhân?

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Hiện nay có rất nhiều câu hỏi gửi về cho văn phòng với nội dung:

  • Chế độ gặp thân nhân của phạm nhân như thế nào?
  • Ai là người được thăm gặp phạm nhân?
  • Thời gian thăm gặp phạm nhân tối đa là bao lâu?

Câu hỏi của các bạn, đội ngũ biên tập của văn phòng xin trả lời như sau:

 

1. Chế độ gặp thân nhân của phạm nhân:

Theo quy định tại điều 46, Luật thi hành án hình sự năm 2010 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, quy đinh về chế độ gặp thân nhân của phạm nhân thì:

 

Điều 46. Chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân

Phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ. Phạm nhân được khen thưởng thì được gặp thân nhân thêm một lần trong 01 tháng. Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị được gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, giải quyết.

 

Quy định trên được hướng dẫn cụ thể bởi điều 3, Thông tư 07/2018//TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với nhân thân có hiệu lực từ ngày 29 tháng 03 năm 2018 như sau:

 

Điều 3. Chế độ gặp thân nhân

Phạm nhân được gặp thân nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 46 Luật Thi hành án hình sự, trừ trường hợp đang bị kỷ luật quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 38 Luật Thi hành án hình sự không được gặp thân nhân. Những phạm nhân chấp hành tốt Nội quy của cơ sở giam giữ; tích cực học tập, lao động hoặc để thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thì được kéo dài thời gian thăm gặp nhưng không quá 3 (ba) giờ. Phạm nhân là người dưới 18 (mười tám) tuổi được gặp thân nhân theo quy định tại Điều 53 Luật Thi hành án hình sự.

Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết. Thời gian tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân trong ngày do Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quyết định theo giờ làm việc của đơn vị.

Khi phạm nhân gặp thân nhân được kéo dài thời gian thăm gặp không quá 3 (ba) giờ, gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 (hai bốn) giờ, căn cứ điều kiện cụ thể, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định có thể cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân tại căng tin nhà thăm gặp trong thời gian 60 phút (mỗi lần không quá 3 (ba) người). Ngoài ra, khi tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân; hoặc trường hợp đặc biệt, do yêu cầu của công tác giáo dục, cần có sự phối hợp, tác động của gia đình để giáo dục phạm nhân; hoặc những phạm nhân có 2 (hai) quý liền kề ở thời điểm xét duyệt được xếp loại Tốt; hoặc lập công thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân. Việc tổ chức cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho thân nhân phạm nhân.

 

Theo quy định trên thì:

  • Phạm nhân được gặp thân nhân 01 tháng 01 lần, (trừ trường hợp vi phạm nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đang bị giam tại buồng kỷ luật). Mỗi lần gặp thân nhân không quá 1 giờ. Phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động hoặc để thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thì Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cho phép kéo dài thời gian thăm gặp nhưng không được quá 03 giờ;
  • Phạm nhân là người chưa thành niên được gặp thân nhân 01 tháng không quá 03 lần, mỗi lần gặp không quá 03 giờ; nếu chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động hoặc để thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thì được kéo dài thời gian thăm gặp nhưng không được quá 24 giờ;
  • Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải tổ chức cho phạm nhân được gặp thân nhân theo chế độ gặp vào tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thời gian thăm gặp trong ngày tùy thuộc vào thời gian thăm gặp của đơn vị;
  • Khi phạm nhân được kéo dài thời gian thăm gặp thân nhân thì căn cứ điều kiện cụ thể, Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định có thể cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân tại căng tin nhà thăm gặp trong thời gian 60 phút (mỗi lần không quá 03 người). Ngoài ra, khi tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân; hoặc trường hợp đặc biệt, do yêu cầu của công tác giáo dục, cần có sự phối hợp, tác động của gia đình để giáo dục phạm nhân; hoặc những phạm nhân có 2 (hai) quý liền kề ở thời điểm xét duyệt được xếp loại Tốt; hoặc lập công thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân. Đây là một điểm mới trong chế độ thăm gặp thân nhân của phạm nhân, thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta.

 

2. Ai là người được thăm gặp phạm nhân?

Theo quy định tại điều 4, thông tư 07/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2018 quy định về đối tượng được thăm gặp phạm nhân:

 

Điều 4. Đối tượng được thăm gặp phạm nhân

Đối tượng được thăm gặp phạm nhân gồm: Ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột, dâu, rể; anh, chị em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột. Mỗi lần đến thăm gặp phạm nhân tối đa không quá 3 (ba) người.

Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc thân nhân khác ngoài những người được quy định tại khoản 1 điều này được thăm gặp phạm nhân nếu Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xét thấy phù hợp với lợi ích hợp pháp của phạm nhân và yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

 

Theo quy định trên thì:

  • Đối tượng là thân nhân được thăm gặp phạm nhân bao gồm: Ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ ; bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột, dâu, rể; anh, chị em vợ; cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột. Mỗi lần đến thăm gặp phạm nhân tối đa không quá 03 người;
  • Ngoài các đối tượng nêu trên thì phạm nhân còn có thể được gặp đại diện các cơ quan, tổ chức hoặc thân nhân khác nếu Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xét thấy phù hợp với lợi ích hợp pháp của phạm nhân cũng như yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

 

Trên đây là một số quy định của pháp luật về chế độ thăm gặp thân nhân, đối tượng được thăm gặp cũng như thời gian thăm gặp phạm nhân. Nếu có gì thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.