Quản lý bất động sản

Tư vấn pháp luật về quản lý bất động sản

– Các chính sách, quy định trong lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án và kinh doanh bất động sản

– Các giao dịch hợp tác đầu tư, góp vốn kinh doanh dự án bất động sản

– Hỗ trợ đàm phán các hợp đồng liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản

– Soạn thảo các hợp đồng, tài liệu kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản

Tin Liên Quan