Quá trình cải cách, đổi mới hệ thống đăng ký bất động sản Việt Nam

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Các quy định của pháp luật, cũng như mô hình và cơ chế vận hành của hệ thống đăng ký bất động sản (quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) ở nước ta tồn tại, phát triển cùng với quá trình quản lý nhà nước về đất đai, tài sản gắn liền với đất trên cơ sở tư duy, quan điểm chính trị – kinh tế của từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.