Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

 

Khái niệm Cán bộ Công chức Viên chức
Tiêu chí cơ bản
Tính chất – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.– Theo nhiệm kỳ. – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.– Thực hiện công vụ thường xuyên – Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu.– Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn.
Nguồn gốc, trách nhiệmpháp lý – Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế.– Trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.  – Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế.– Trách nhiệm chính trị, trách nhiệm hành chính của công chức – Xét tuyển, ký hợp đồnglàm việc.– Trách nhiệm trước cơ quan, người đứng đầu tổ chức, cơ quan xét tuyển, ký hợp đồng.
Chế độ lương  Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo vị trí, chức danh. Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc. Lương hưởng một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.
Nơi làm việc Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội. Cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức CT-XH, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát. Đơn vị sự nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội.
Tiêu chíđánh giá -Năng lực lãnh đạo, điều  hành, tổ chức, quản lý;– Tinh thần trách nhiệm;

– Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;– Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

– Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực thi nhiệm vụ;

– Thái độ phục vụ nhân dân.

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;– Hiệu quả công việc (số lượng, chất lượng).

– Thái độ phục vụ nhân dân.

Hình thứckỷ luật – Khiển trách;– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Bãi nhiệm.

– Khiển trách;– Cảnh cáo;

– Hạ bậc lương;

– Giáng chức;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

– Khiển trách;– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

Be the first to comment

Leave a Reply