Những tài sản phải đăng ký theo quy định của BLDS 2015

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Bộ luật dân sự hiện hành quy định về các tài sản phải đăng ký như sau:

 

Tài sản là gì?

Bộ luật dân sự 2015 giải thích tài sản bao gồm:

 

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

 

Qua đó, có thể hiểu tài sản bao gồm: Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Trong đó, tài sản được chia thành 2 bộ phận: Tài sản là động sản và bất động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai, được quy định chi tiết như sau:

 

Điều 107- BLDS 2015 Điều 108 – BLDS 2015
Bất động sản:

 • Đất đai;
 • Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;
 • Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;
 • Tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Tài sản hiện có:

Là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch.

Động sản:  

Là những tài sản không phải là bất động sản

Tài sản hình thành trong tương lai:

 • Tài sản chưa hình thành;
 •  Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch.

 

Như vậy theo quy định của pháp luật, bất động sản là đất đai và những thứ gắn liền với đất đai, chúng không có tính biến động. Ngoài ra bất động động sản là những thứ khác mà pháp luật có quy định cụ thể. Còn động sản là những tài sản không phải là bất động sản, chúng có tính biến động và chuyển dịch dễ dàng hơn rất nhiều. Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và bản thân đã có xác lập về sở hữu hoặc đang xác lập quyền sở hữu còn những tài sản chưa hình thành hay đã hình thành mà chưa xác lập quyền sở hữu được gọi là tài sản hình thành trong tương lai.

 

Quy định về đăng ký tài sản

 

Điều 106. Đăng ký tài sản

1. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký tài sản.

2. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác.

3. Việc đăng ký tài sản phải được công khai.

 

Như vậy, Bộ luật dân sự quy định việc đăng ký tài sản là bắt buộc đối với bất động sản, còn đối với động sản không bắt buộc phải đăng ký chỉ trừ những trường hợp tài sản là động sản sau đây bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký tài sản:

 • Đăng ký tàu biển
 • Đăng ký phương tiện nội thủy địa
 • Đăng ký tàu cá
 • Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
 • Đăng ký xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ
 • Đăng ký quyền sở hữu tàu bay
 • Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
 • Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
 • Đăng ký tài sản là vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.