Tư vấn pháp lý về Hợp đồng doanh nghiệp và Hợp đồng dân sự

- Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại mà doanh nghiệp xác lập

- Rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp và khách hàng

- Đại diện hoặc cùng với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

- Tư vấn, hỗ trợ dịch các hợp đồng từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và và từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt

- Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng

- Tư vấn pháp luật về hợp đồng dân sự, tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp cho các giao dịch dân sự

- Rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng dân sự, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa các cá nhân

- Đại diện hoặc cùng với khách hàng trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

- Tư vấn, hỗ trợ dịch các hợp đồng từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và và từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt

- Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự.

Hợp đồng