Hiểu thế nào cho đúng về khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác?

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đã quy định về vấn đề này, nhưng thực tế vẫn có những quan điểm khác nhau.

Chế độ công tác phí là một quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức về công tác phí khi thực thi nhiệm vụ. Quy định về công tác phí trước đây được thông tư số Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và hiện tại  được quy định tại Thông tư số  40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Việc hiểu và vận dụng đúng những quy định này có tác động trực tiếp đến đối tượng được thụ hưởng là cán bộ, công chức vì vậy cần phải được hiểu chính xác và thực hiện theo đúng quy định:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 5 chương II thông tư số 40 quy định đối với trường hợp khoán tiền tự túc phương tiện như sau:

 

2. Thanh toán khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

 

Đối với quy định này có hai nhóm quan điểm như sau:

Nhóm quan điểm thứ nhất: Cho rằng khi đi công tác ở các xã không thuộc địa bàn kinh tế khó khăn bằng phương tiện cá nhân của mình từ 15 km trở lên thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mà mức chi được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ phải đúng như quy định của Thông tư, không được thấp hơn hoặc cao hơn với lý do Thông tư đã quy định cụ thể.

Đối với nhóm ý kiến thứ hai: Cho rằng khi đi công tác ở các xã không thuộc địa bàn kinh tế khó khăn bằng phương tiện cá nhân của mình từ 15 km trở lên thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện. Tuy nhiên mức khoán bao nhiêu là do quy chế chi tiêu nội bộ quyết định. Giả sử đi công tác 40 km, theo quy định của Thông tư 40 thì định mức chi là 0,2 lít x 40 km là 8 lít xăng. Tuy nhiên quy chế chi tiêu nội bộ có thể quy định chi thấp hơn có thể là 2 lít xăng…, với lý do là quy chế chi tiêu nội bộ sẽ quyết định mức chi công tác phí.

Theo quan điểm của tác giả thống nhất với cách hiểu theo nhóm ý kiến thứ nhất vì theo theo Thông tư số 40 đã quy định rõ thì phải thực hiện đúng và hơn nữa tại quyết định số 105/QĐ-VKSTC ngày 8/8/2017 của VKSND Tối cao quy định về việc ban hành mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân tại điểm b Điều 2 Mục I quy định như sau: “Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các quyết định của Thử tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán tiền tự túc phương tiền bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”.

Trước đây vấn đề này được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 phần I Thông tư số  97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quy định như sau: “b) Đối với các đối tượng cán bộ, công chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu cán bộ đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số km thực đi nhân với đơn giá khoán (bao gồm tiền nhiên liệu và khấu hao xe)”. Do quy định chưa rõ là chi bao nhiên nên quy chế chi tiêu nội bộ mới quy định định mức chi. Nhưng Thông tư số 40 đã bổ sung thêm định mức chi nên cần căn cứ quy định tại Thông tư số 40 mà thực hiện, quy chế chi tiêu nội bộ không được quy định khác.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.