Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Để phục vụ tốt cho công tác hoạt động nghề nghiệp, học tập cũng như nghiên cứu, độ ngũ biên tập của Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng xin gửi tới bạn đọc hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng mới nhất đang có hiệu hực thi hành.

Do nhiều lý do khác nhau, bảng thống kê này không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định, kính mong nhận được sự góp ý của bạn đọc./.

 

LOẠI VĂN BẢN STT TÊN VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY
LUẬT 1 Luật Xây dựng năm 2014 01/01/2015
2 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có

điều kiện của Luật đầu tư

01/01/2017
NGHỊ ĐỊNH 1 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/05/2015
2 Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 30/06/2015
3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng 15/06/2015
4 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 01/0702015
5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/08/2015
6 Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 10/02/2016
7 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng 01/06/2017
8 Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 25/06/2017
9 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng 26/05/2016
10 Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 17/07/2017
11 Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 10/01/2015
12 Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 01/07/2016
13 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 27/05/2016
14

 

15

Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/072017

 

01/06/2017

16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 15/08/2014
THÔNG TƯ 1 Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 01/01/2016
2 Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 15/05/2016
3 Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 15/05/2016
4 Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01/05/2016
5 Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01/05/2016
6 Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 01/05/2016
7 Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng

 

01/05/016
8 Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 05/03/2016
9 Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng 30/04/2016
10 Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 15/08/2016
11 Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến chúc công trình xây dựng 15/08/2016
12 Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại việt nam 15/08/2016
13 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 15/08/2016
14 Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý nhà thầu xây dựng 15/08/2016
15 Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 01/09/2016
16 Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 15/08/2016
17 Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng 01/09/2016
18 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 15/12/2016
19 Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình 20/02/2017
20 Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 01/01/2017
21 Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 01/01/2017
22 Thông tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở 01/01/2017
23 Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 01/01/2017
24 Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 01/03/2017
25 Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 01/04/2017
26 Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 15/08/2016
27 Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 01/07/2017
28 Thông tư 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 15/06/2017
29 Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 15/04/2017
30 Thông tư 15/2017/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành 01/06/2018
31 Thông tư 01/2018/TT-BXD về quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 20/02/2018
32 Thông tư 05/2012/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 25/11/2012
Quyết định 1 Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 15/10/2015
2 Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 01/03/2017

Be the first to comment

Leave a Reply