Cổ phần hóa

Tư vấn pháp lý Cổ phần hóa doanh nghiệp

– Khảo sát và lập lộ trình cổ phần hóa

– Lập phương án cổ phần hóa:

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa

+ Đầu mối tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp

+ Xây dựng phương án sắp xếp và bán cổ phần hóa cho người lao động

+ Xây dựng cơ cấu vốn điều lệ

+ Lập đề án cổ phần hóa và soạn thảo điều lệ công ty cổ phần

– Triển khai phương án cổ phần hóa được phê duyệt:

+ Tổ chức bán cổ phần cho người lao động.

+ Tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài.

+ Tổ chức đại hội cổ đông.

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần.

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan

Tin Liên Quan